Saturday, 8 January 2011

زندانی سیاسی جعفر کاظمی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفته است


Friday, 7 January 2011

به تمسخر گرفتن بی ادبانه یک مادر ایرانی توسط مهران مدیری


به تمسخر گرفتن بسیار زشت و رکیک مادر شهرام همایون توسط مهران مدیری..در حقیقت او مادر شهرام هما یون رو به تمسخر نگر فت بلکه تو هین اشکار به تمام مادرن عزیز سیا سیون بود.

تجاوز وحشیانه ماموران اطلاعات ایران به زنان زندانی


تجاوز وحشیانه ماموران اطلاعات ایران به زنان زندانی

تجاوز در زندان جمهوری اسلامی....فیلم

تجاوز در زندان جمهوری اسلامی....فیلم نمو نه ای دیگر از تجا وز به زند انیان سیا سی در ایران

تجاوز جنسی‌ به مریم صبری در زندان جمهوری اسلامی

مصاحبهٔ صدای آمریکا با مریم صبری که در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و مورد شکنجه و تجاوز جنسی‌ قرار گرفت