Saturday, 8 January 2011

زندانی سیاسی جعفر کاظمی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفته است


Friday, 7 January 2011

به تمسخر گرفتن بی ادبانه یک مادر ایرانی توسط مهران مدیری


به تمسخر گرفتن بسیار زشت و رکیک مادر شهرام همایون توسط مهران مدیری..در حقیقت او مادر شهرام هما یون رو به تمسخر نگر فت بلکه تو هین اشکار به تمام مادرن عزیز سیا سیون بود.
video

تجاوز وحشیانه ماموران اطلاعات ایران به زنان زندانی


تجاوز وحشیانه ماموران اطلاعات ایران به زنان زندانی

video

تجاوز در زندان جمهوری اسلامی....فیلم

تجاوز در زندان جمهوری اسلامی....فیلم نمو نه ای دیگر از تجا وز به زند انیان سیا سی در ایران
video

تجاوز جنسی‌ به مریم صبری در زندان جمهوری اسلامی

مصاحبهٔ صدای آمریکا با مریم صبری که در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و مورد شکنجه و تجاوز جنسی‌ قرار گرفت video