Sunday, 26 July 2009

شناسائي خبرنگار پرس تي وي و واكنش سريع معترضين در لندن

خبر نگار تحت امر حکو مت اخو ندی ایران که قصد دا شت از تجمع ایرانیهای مقیم انگلستان فیلم بر دا ری کنه. شنا سا سا ئی شد و با واکنش سر یع مردم مو اجه شد که لحظه های از بر خو رد مرد م با پلیس انگلستان می بینید که در کل خبر نگار مزدور حکو مت دستگیر شد. و پلیس انگلستان با همکاری خو بی که با ایرا نیها دا شت این تجمع ادا مه پیدا کرد

No comments: