Wednesday, 26 August 2009

تصو یر مصطفی تاج زاده قبل و بعد از شکنجه


حکو مت اخو ندی ایران چه بلا ئی سر این عزیز ان نیا ورده با شکنجه و دا رو های خطر ناک و فشار رو حی و جسمی به این عزیزان به زور می خو اد اعتراف بگیره

No comments: