Wednesday, 11 May 2011

آزاده بهترین روز زندگی خود با پدرش را توصیف می کند.
روزی که سیامک پورزند دخترش را با گورستان خاوران آشنا کرد
 در مراسم یادبود سیامک پورزند در تورنتو، آزاده، یکی از فرزندان او و مهرانگیز کار، به بازگویی خاطرات مشترکی با پدرش پرداخت.
آزاده بهترین روز زندگی خود با پدرش را توصیف می کند.
می گوید وقتی 15 ساله بوده، پدرش برای این که روزی را با وی بگذراند، به مدرسه اش می رود و آزاده را سوار ماشین می کند و می برد. در خاوران پیاده می شوند.
سیامک پورزند به دخترش می گوید: اینجا خاوران است. تاریخی که به نسل تو گفته نشده است. در ادامه آزاده، آن روز را که بهترین روز زندگی خود نامیده است، شرح می دهد.

No comments: