Wednesday, 21 January 2009

سخنرانی امام خمینی در بهمن 57

ما علاوه بر اینکه می خواهیم زندگی مادی شما مرفه شود زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه کنیم
دلخوش نباشید که فقط مسکن می سازیم آب و برق را مجانی می کنیم اتوبوس را مجانی می کنیم دلخوش به این مقدار نباشید.
ما هم دنیا را آباد می کنیم هم آخرت را
به این نغمه های باطل گوش نکنید اینها حرف می زنند ولی ما عمل می کنیم
به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را تعیین می کنند
سرنوشت هر ملتی به دست خودش است چه حقی دارند آنها که برای ما سرنوشت معین کنند ؟
هر کس سرنوشتش با خودش است مگر پدر های ما ولی ما هستند؟

No comments: