Monday, 8 December 2008

نقض حقوق بشر در ايران به روايت تصوير


نقض حقوق بشر در ايران به روايت تصوير , اين تصاوير بيش از هر گزارشی ابعاد گسترده پايمال شدن حقوق بشر درايران را در معرض ديد همگان قرار می دهد
تنظیم کننده علیر ضا از انگلیستان

No comments: