Monday, 8 December 2008

با وجود دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر توقف سنگسار، این حکم هم‌چنان در ایران اجرا می‌شود

دعا خليل اسود دختري كه به مردي كه نميبايست دل بست.

سنگسار در ایران
عکس او ل مر بو ط به عراقه که تو سط خا نو اده خو د و فا میل سنگسار شد دو می مر بو ط به ایران سا زمان همبستگی ملی جو انان ایران چنین اعمال و حشیا نه غیر انسا نی رو محکو م می کند
علیر ضا از انگلستان

No comments: